Správa veřejného prostoru

Příklady dobré praxe

Participativní rozpočet města Semily
Participativní rozpočty umožňují lidem podílet se na rozvoji města častěji ne jednou za čtyři roky při komunálních volbách. Projekty, které lidé navrhují do participativního rozpočtování, zároveň slouží jako podněty pro vedení města. Semily jsou město o velikosti asi 8 300 obyvatel, uvolňují 1 mil. Kč ročně, což představuje zhruba 3 % celkových kapitálových výdajů.
Více informací
Olomouc vsadila na chytré koše. Lisují odpadky a samy nahlásí, že jsou plné.
Olomouc začala testovat chytré odpadkové koše. Koše disponují vlastním lisem, solárním panelem a jejich zaplněnost lze sledovat na dálku, takže samy upozorní dispečink technických služeb, že jsou plné. Pokud se nová technologie osvědčí v provozu, mohly by se moderní odpadkové v budoucnu stát součástí městského mobiliáře.
Více informací
Nelíbí se vám něco v Praze? Vyfoťte to a pošlete rovnou na magistrát!
Pražský magistrát znovu spustil vylepšenou aplikaci Změňte.to, která Pražanům umožňuje jednoduchým způsobem nahlásit nedostatky v ulicích města či předat úřadům zpětnou vazbu.
Více informací

Dotace

MAS Boskovicko PLUS - 8. výzva: Sociální služby a komunitní centra II - IROP

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
30.07.2019
Ukončení výzvy
13.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Hlavní předmět podpory
A) Rozvoj sociálních služeb: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. B) Rozvoj komunitních center: stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center, nákup pozemků, budov a staveb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.
Finanční alokace
8 944 856 Kč
Míra dotace
max 95%
Více informací

Národní program Životní prostředí - Podpora obcí v národních parcích - výzva č. 9/2018

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
31.12.2018
Ukončení výzvy
20.12.2019
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
 všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,  správy národních parků, všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit předmětu podpory a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Hlavní předmět podpory
Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí, Snížení světelného znečištění, Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií, Podpora informačních center orientovaných na národní parky, Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí, Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014–2020
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max 85%
Více informací

OPŽP - ITI - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 133. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.03.2019
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Hlavní předmět podpory
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Podporovanými projekty a aktivitami jsou výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury); výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů; výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury; výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Finanční alokace
250 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

OPŽP - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 134. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.09.2019
Ukončení výzvy
1.09.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). V rámci této výzvy bude možné podpořit pouze projekty zaměřené na nakládání se zdravotnickým odpadem.
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

OPŽP - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 126. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.09.2019
Ukončení výzvy
3.02.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů: výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů, systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu), výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury: výstavba/modernizace bioplynových stanic, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO), výroba paliv z ostatních odpadů, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování): nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.
Finanční alokace
500 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Emise ze stacionárních zdrojů

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.09.2019
Ukončení výzvy
1.03.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry); pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu, podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Finanční alokace
30 000 000 Kč
Míra dotace
max 60 %
Více informací

OPŽP - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 122. výzva

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.04.2020
Ukončení výzvy
30.07.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Předcházení vzniku komunálních odpadů, předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).
Finanční alokace
250 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Podpora obcí v národních parcích - výzva č. 8/2019

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
18.11.2019
Ukončení výzvy
31.03.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod., všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Hlavní předmět podpory
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. Podporovanými aktivitami je podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií, podpora informačních center orientovaných na národní parky, podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí, kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max. 85%
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.