Dešťová voda

Příklady dobré praxe

Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří
Vodohospodářská opatření Žim-Záhoří jsou souborem staveb, které tvoří vodní plocha malé vodní nádrže (Záhořský rybník), doplňující objekty (studánka, dešťová kanalizace, zpevněné příkopy) a polní cesty. Účelem opatření bylo zadržení vody v krajině, revitalizace původní vodní plochy s předpokládanou krajinotvornou funkcí se zřetelem na rozvoj vodní fauny a flóry, včetně prostupnosti krajiny.
Více informací
Snížení nákladů na energie pro zavlažování ve Španělsku
Rozšíření vodní nádrže a instalace solární farmy pro snížení nákladů na zavlažování.
Více informací
Obnovení oblasti mokřadních ekosystémů, zřízení pozorovatelny a laboratoře biologické rozmanitosti
Obnova mokřadního ekosystému a vytvoření pozorovací oblasti pro ekologické, hydrologické, vzdělávací a turistické účely v Belgii.
Více informací
Protipovodňová a protipožární nádrž na Slovensku bojuje s extrémy počasí
Stavba vodní nádrže pomohla bojovat proti častějším extrémním povětrnostním událostem, jako jsou těžké srážky a lesní požáry v důsledku změny klimatu.
Více informací
Tvorba mokřadů ve Švédsku řeší eutrofizaci
Vytvoření mokřadů v zemědělské krajině může přispět ke snížení úniku živin do vodních toků.
Více informací

Dotace

SFŽP - SC 1.5: Dešťovka II, výzva č. 12/2017

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
7.09.2017
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFŽP
Oprávněný žadatel
vlastníci a stavebníci rodinných, rekreačních a bytových domů (FO, PO)
Hlavní předmět podpory
akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Výzva platí jen do vyčerpání alokace!
Finanční alokace
340 000 000 Kč
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Program 129 360: Podpora prevence před povodněmi IV (2019 - 2024)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2019
Ukončení výzvy
31.12.2023
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce
Hlavní předmět podpory
protipovodňová opatření s retencí, protipovodňová opatření podél vodních toků
Míra dotace
max. 90 %
Více informací

OPŽP - SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření, 125. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.10.2019
Ukončení výzvy
19.12.2019
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, města, svazky obcí, příspěkové organizace
Hlavní předmět podpory
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Finanční alokace
150 000 000 Kč
Míra dotace
max. 85 %
Více informací

OPŽP - SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, 119. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.02.2019
Ukončení výzvy
13.01.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, města, svazky obcí, příspěkové organizace
Hlavní předmět podpory
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
Finanční alokace
1 mld. Kč
Míra dotace
max. 85 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 3: Podpora staveb protipovodňové ochrany

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Předmětem dotace jsou investiční projekty ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

MAS Brána Vysočiny - Realizace ÚSES a protierozní opatření - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
21.02.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Podpora opatření zamezujících vodní erozi.
Finanční alokace
5 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Brána Vysočiny – Realizace sídelní zeleně - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
21.02.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
Finanční alokace
5 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Hanácký venkov, z. s. – Realizace ÚSES - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
14.03.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
Finanční alokace
4 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – 1. výzva: Realizace ÚSES a protierozních opatření - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.03.2019
Ukončení výzvy
30.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Podpora opatření zamezujících vodní erozi.
Finanční alokace
10 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Hrušovansko – 1. výzva: Realizace ÚSES a protierozní opatření - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
25.02.2019
Ukončení výzvy
2.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Podpora opatření zamezujících vodní erozi.
Finanční alokace
2 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Hrušovansko – 2. výzva: Realizace sídelní zeleně - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
25.02.2019
Ukončení výzvy
2.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
Finanční alokace
8 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Brána Brněnska, z. s. - Realizace ÚSES a Protierozní opatření III - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
5.11.2019
Ukončení výzvy
3.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES: 1. založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí; 2. zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES Protierozní opatření: 1. podpora opatření zamezujících vodní erozi - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), - stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), - preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 2. podpora opatření zamezující větrné erozi - obnova či zakládání větrolamů
Finanční alokace
max. 3 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Brána Brněnska, z. s. - Realizace sídelní zeleně II - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
5.11.2019
Ukončení výzvy
3.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Hlavní předmět podpory
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Finanční alokace
5 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Podbrněnsko - Posilování přirozených funkcí krajiny - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.11.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající
Hlavní předmět podpory
1. Realizace ÚSES - a) Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí - b) Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES; 2. Protierozní opatření - a) Opatření zamezující vodní erozi - b)Opatření zamezující větrné erozi
Finanční alokace
6 100 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Podbrněnsko - Zlepšování kvality života v sídlech - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.11.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající
Hlavní předmět podpory
Sídelní zeleň - Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
Finanční alokace
3 900 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - DT 1: Podpora boje proti suchu a zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2019

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
14.02.2020
Ukončení výzvy
1.03.2020
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obec, dobrovolný svazek obcí
Hlavní předmět podpory
Boj proti suchu a zadržení vody v krajině.
Finanční alokace
6 000 000 Kč
Míra dotace
max. 50 %
Více informací

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) -Podprogram 115 164 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.03.2020
Ukončení výzvy
30.09.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP/AOPK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů.
Míra dotace
až 100%
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.