Odpadní voda

Příklady dobré praxe

Investice do domácích řešení čištění odpadních vod v Maďarsku
Investice do infrastruktury k vyřešení problému čištění odpadních vod v řídce osídlené venkovské obci
Více informací
Chytré Brno si spotřebu vody hlídá tím nejmodernějším způsobem
Konec pánům a dámám, kteří se po večerech plouží od domu k domu, od partaje k partaji jenom proto, aby z vodoměru opsali číslo, a ve své skoro nekonečné cestě pokračovali mlčky dál. V Brně se zavádějí do domácností chytré vodoměry a pod povrchem se on-line monitoruje potrubí vodovodní a kanalizační sítě.
Více informací

Dotace

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
31.01.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
NPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a města Dobrovolné svazky obcí Městské části hl. města Prahy Příspěvkové organizace Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Hlavní předmět podpory
Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody; Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody; Výstavba úpraven vody; Posílení akumulace pitné vody
Finanční alokace
2 500 000 000 Kč
Míra dotace
max 63,75 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 4: Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podporována je tvorba projektových dokumentací v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
Míra dotace
max 90 %
Více informací

Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.01.2020
Ukončení výzvy
30.06.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, dále jimi zřizované příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Hlavní předmět podpory
"O zvýhodněnou půjčku se můžete ucházet, pokud zároveň žádáte dotaci v OPŽP na aktivitu ""Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod."" Díky kombinaci dotace a zvýhodněné půjčky můžete pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na svůj projekt. Po dobu realizace projektu je půjčka bezúročná. Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky. Půjčka je bez poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek. Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN). Maximální doba splatnosti je 10 let. Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení dotací podpořeného projektu. "
Finanční alokace
500 000 000 Kč
Více informací

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.03.2020
Ukončení výzvy
30.06.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
NPŽP
Oprávněný žadatel
Obce
Hlavní předmět podpory
Realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. Podporovány jsou pouze DČOV splňující požadavky stanovené ve výzvě.
Finanční alokace
200 000 000 Kč
Míra dotace
max 80 %
Více informací

Výzva SGS-3 „Oslo“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
14.01.2020
Ukončení výzvy
15.03.2020
Zdroj financování
Fondy EHP a Norska
Dotační program
Norské fondy
Oprávněný žadatel
Subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice.
Hlavní předmět podpory
Podpora tvorby strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a regionální úrovni. Podporovanými aktivitami jsou činnosti související s celkovým zpracováním a přijetím Adaptačních strategií na lokální a regionální úrovni, včetně zpracování analytických podkladů a projednávání těchto dokumentů před jejich přijetím příslušným výkonným orgánem.
Finanční alokace
26 000 000 Kč
Míra dotace
až 90 %
Více informací

Investiční priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

Stav
vyhlášená
Ukončení výzvy
3.04.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Oprávněný žadatel
Subjekty veřejné správy vč. obcí a jejich příspěvkových organizací.
Hlavní předmět podpory
Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí, Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí.Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení.Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení. Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení.
Míra dotace
až 85 %
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.