Digitální řešení pro obce

I přes snahu o podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit trend vylidňování venkova. Jednou ze slibných cest k udržení života na venkově je oblast digitalizace veřejné správy jako zefektivnění a zatraktivnění zapojení občanů do fungování obce. Proto se Regionální rozvojová agentura jižní Moravy stala spolu s krajem Vysočina, zástupci Jihočeského kraje a zemí Dolní Rakousko součástí přeshraničního projektu Využití digitalizace ve veřejné správě (zkráceně DigiVill), podpořeného z prostředků INTERREG V-A AT-CZ.

V příštích dvou letech bude naším společným cílem zlepšit život na venkově a česko-rakouském příhraničí díky zlepšení přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím. Rovněž také prověřit, které aplikace jsou využitelné pro komunikaci s občany a pro společné plánování rozvoje území. Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň, což se projevuje i v aktuální pandemické době. Co však stále chybí je jejich praktická využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe, které se již osvědčily v českých nebo v rakouských obcích. Bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností, ale i obsahu) také brání nedostatek digitální gramotnosti, která by přispěla k udržení a zlepšení kvality života v obcích.

V projektu se budeme zaměřovat na vytipování těch digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do velkých měst, a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou, která se v současné době přesouvá od osobního jednání na internet. Výsledkem pak budou nejen volně aplikovatelné příklady, včetně specifických pozitiv a negativ, znalosti know-how, ale také již konkrétní realizace modernizované komunikace v ose obec-občan.

Pokud máte zájem zapojit se do projektu, ať jako příjemce informací a řešení, nebo přispět svými znalostmi, budeme rádi, když se ozvete na email jan.kuchynka@rrajm.cz. Podrobně Vám představíme plánované aktivity a jejich využitelnost pro Vás. Průběžné informace o výstupech projektu budeme dále zveřejňovat na těchto stránkách.