Jižní Morava tvoří chytrý region

Obce jižní Moravy mají za sebou první rok podpory kraje jako chytrého regionu. Připraveno bylo 10 pilotních projektů v obcích a mnoho dalších iniciováno. Rok 2019 nebyl revoluční, ale nastartoval plynulou změnu uvažování o moderních řešeních.

Podporou chytrých řešení se Jihomoravský kraj rozhodl následovat nejen jiné kraje jako Královéhradecký nebo Moravskoslezský, ale obecně principy regionů západní Evropy. Pro tyto účely se inspiroval programem Platinn vyvinutým ve Švýcarsku pro podporu místního regionálního podnikání. Jihomoravský kraj tedy nešel cestou definice strategické plánu chytrého regionu a jeho postupné realizace, ale rozhodl se rovnou reagovat na konkrétní potřeby obcí ověřenými i inovativními nástroji. Realizaci této myšlenky dostala za úkol Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která působí v kraji jako zájmové sdružení pro obce již 23 let.

Pro informování i konkrétní pomoc obcím byl spuštěn program SMART JMK, který na jedné straně vysvětluje potenciály chytrých řešení a na straně druhé se je snaží iniciovat a realizovat. Tvorba jižní Moravy jako chytrého regionu je založena na jednotlivých projektech obcí nejširšího velikostního spektra. I nejmenší obce totiž mohou přirozeně využívat moderních řešení, která nejsou založena na masivních IT investicích a zásadní technologické revoluci. Místní postupy se odehrávají spíše v duchu konceptu smart village, když dosahují inovativních výsledků minimalistickými řešeními.

Vzájemným učením, inspiracemi dobré i horší praxe se pak region provazuje a využíváním potenciálu obecních projektů dále pozvedá. Jihomoravský kraj navíc v aktuálně zpracovávané Strategii rozvoje kraje 2021+ plánuje podporu zastřešovacích celokrajských a mikroregionálních řešení, které utváření chytrého regionu funkčně doplní a scelí.

Základním informačním kanálem programu SMART JMK je nově spuštěný web www.smart-jmk.cz. Ten slouží jako komplexní platforma pro informace o aktualitách v tématu chytrých řešeních nebo o příkladech dobré praxe z ČR i zahraničí, nebo jako kalendář akcí. Zahrnuje rovněž filtrovatelný a aktualizovaný dotační rozcestník pro chytrá řešení a také formulář pro přihlášení svých projektů k odborné asistenci.

V minulém roce proběhla studijní cesta pro starosty obcí, příp. odborné zaměstnance úřadu po chytrých řešeních v ČR. Během dvoudenního programu navštívilo 33 účastníků z jižní Moravy 3 města – Jesenici u Prahy, Buštěhrad a Litoměřice. Tématem byla především správa a rekonstrukce obecního majetku, ale třeba také moderní informovaní občanů v Jesenici, nejnovější technologie z UCEEB ČVUT v Buštěhradě nebo témata energetického managementu, fotovoltaiky a nakládání s dešťovou vodou v Litoměřicích. Účastníci tak měli příležitost nejen načerpat mnoho inovativních a inspirujících příkladů z praxe, ale rovněž sdílet problémy své, ve kterých si teď mohou vzájemně vypomoci.

Další informační aktivitou byla organizace semináře Šetrné osvětlení a konference Pro chytrá řešení 2020. Šetrné veřejné osvětlení se řešilo tematicky na brněnské hvězdárně a zástupcům obcí zde prezentovali jak zástupci poskytovatelů dotací, tak odborníci z praxe i univerzity. První ročník konference Pro chytrá řešení se potkal s velkým zájmem, když dorazilo téměř 70 účastníků. Řešen byl nejen obecný rámec konceptů smart village a smart region, ale především praktické projekty. Příspěvky se týkaly realizace retenční nádrže a mokřadu, obecních mapových portálů, požadovaných vlastností veřejného osvětlení, ale i tématu zklidnění dopravy a parkování. Podrobně byl také představen program SMART JMK i s plánem podpory Jihomoravského kraje pro rok 2020.

Dále jihomoravský program pro chytrá řešení v roce 2019 podpořil 10 pilotních projektů. Obec nejdříve komunikuje problém s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, která poté pro obec nalezne a zafinancuje nezávislého experta. Ten obci zpracuje návrh inovativního řešení, variantní posouzení výhod a nevýhod, provede měření nebo výpočty, ekonomické zhodnocení či jiný výstup, který bude pro obec přínosný. Ideálním závěrem je dovedení projektu do fáze před výběrovým řízením či první kroky samotné realizace. Starosta obce tak dostane komplexní sadu nezávislých informací pro své rozhodnutí. Není tlačen do konkrétních produktů, ale výsledky expertní asistence mu pomohou k úspěšnému a modernímu vyřešení obecního problému.

V tématu nakládání s vodou, které je na jižní Moravě obzvláště palčivé, byla řešena akumulace a využití srážkové, pitné i říční vody. Slavkovský zámek s obrovskými plochami střech dosud srážkovou vodu pouze zasakoval, což skýtá velký inovační potenciál. Byl tedy navržen systém jímání vod a jejího následného využití pro zálivku zámeckých zahrad. Dalším prvkem je využití srážkové vody pro doplnění zámeckých kašen, které byly po přirozeném výparu doplňovány pitnou vodou.

Pitná voda je využívána i v expozici zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně, avšak doposud s přímým odvodem do odpadu. Nově navržené řešení veškerou využitou vodu z expozic jímá a využívá pro zálivku exteriérových expozic, která byla řešena vodou pitnou. Využití srážkové vody proběhne pouze z menší přístavby. Bylo totiž také spočteno, že potřebné stavební úpravy spojené s odvodem vody z ploché střechy hlavního pavilonu, které vede prostředkem budovy, se jeví jako neekonomické.

Obec Ochoz u Brna řeší problém předčasného zasakování vod místního potoka, které nejen odvádí vodu z krajiny, ale rovněž s tím spojená nedostatečná filtrace poškozuje cenné podzemí blízkého Moravského krasu. Expertním týmem projektanta a AOPK byl vyvinut komplex retenční nádrže a mokřadu, včetně technologie čisticího plovoucího ostrůvku, který reaguje na míru místním podmínkám georeliéfu, vegetace i požadovaným vlastnostem vody. Toto řešení je již nyní velice žádané ostatními obcemi s podobnými problémy a bude tedy sdíleno i pro další využití a prospěch regionu.

Stejně jako ostatní obce ČR i ty jihomoravské intenzivně řeší otázky spojené s možnostmi rekonstrukce obecního majetku. Standardní návrhy projektantů staveb bohužel často nereagují na aktuální trendy ve výstavbě, a proto je užitečné nazírat je kritickým pohledem. Takovou revizí prošel i plán rekonstrukce obecní knihovny v Ostopovicích na budovu poskytující nejen knihovní služby, ale také možnost komunitních setkávání či koncertů. Kromě přínosu funkčního využití, ale bude rekonstrukcí dosaženo významných energetických úspor racionalizací zateplení a zdroje vytápění. Na budově budou také využity zelené střechy a další menší energeticky efektivní provozní prvky. Naopak využití srážkových vod a obnovitelných zdrojů energie se z důvodu podloží a stínění jevilo jako neekonomické.

Školní objekty jsou pro obecní rozpočty významnou provozní zátěží. I proto se vyplatí uvažovat o jejím snížení formou racionální rekonstrukce. Takto chtějí rekonstruovat mateřskou školu ve Vážanech. Nezávislým odborníkem byla pro objekt provedena analýza spotřeb, pravidelných výdajů a základní energetický management provozu. Z výpočtu vyplynuly variantní možnosti výměny stávajícího plynového tepelného zdroje za čerpadlo, dále návrh systému decentralizované rekuperace vzduchu, využití srážkových vod na splachování a další rekonstrukční práce spočívající ve výměně svítidel a úsporných systémů vodovodních baterií a splachování. Obec bude tyto akce realizovat postupně dle dostupných finančních zdrojů.

Obecní prostor a nakládání s informacemi o obci řešil další projekt soustředící se na zavedení mapových služeb s využitím sdílení geoinformatických dat. Obec Kostice spadá do správního obvodu ORP Břeclav. Břeclav ze zákona zpracovává územně analytické podklady o území svého obvodu, tedy mj. i o Kosticích, avšak dosud bez reálné využitelnosti pro obec samotnou. Podařilo se ale domluvit sdílení těchto dat na jednotné platformě geoportálu, který byl pro obec doplněn digitalizovaným územním plánem, katastrální mapou, veřejně dostupnými mapovými podklady a variabilními možnostmi pasportizace obecního majetku či dalších jevů. Náklady na software jsou přitom sdílené mezi Břeclav a Kostice, potenciálně později i mezi další obce.

Bez ohledu na velikost obce, všude je nutné spravovat veřejné osvětlení. Malý městys Běhařovice je specifický tím, že sdružuje 3 stejně velké místní části, avšak s několika typy svítidel a v rozdílném stupni rekonstrukce. Nezávislý odborník provedl podrobná spektrální měření vyzařovaného světla a zhodnotil intenzitu svícení, a to vždy s ohledem na potřebu konkrétního místa. Výsledkem je sada doporučení pro plánované rekonstrukce, která bude rovněž univerzálně využitelná pro další obce s obdobnými problémy. Neboť stáří svítidla ještě neznamená nutnost kompletní výměny, a naopak některé nedávné realizace by revizi zasloužily.

Dopravní problematika v obcích se liší velikostí a exponovaností obce, popř. její pozicí vůči hlavním dopravním tahům. Takovou exponovanou obcí je Lednice, která se potýká s nárazovou intenzitou automobilové dopravy s potřebou dočasného parkování. Dopravními experty byl obci doporučen soubor monitorovacích opatření, která by pomohla vhodněji nastavit praktická opatření na konkrétních místech. Jedná se o sledování časoprostorového průběhu intenzit a s tím posléze spojených technologických opatření typu automatického naváděcího systému parkování, proměnlivého dopravního značení apod. Obec Lednice se pravděpodobně vydá přímočařejší cestou, řešením praktických realizací.

Pro menší obce obvyklejší jsou problémy tranzitní dopravy, s kterou se rovněž potýká obec Kostelec. Místní základní škola leží přímo u hlavní silnice, pod kopcem, bez přechodu, bez dodělaných chodníků a obecní úřad zase za nepřehlednou zatáčkou. Navržená chytrá řešení zde nepočítají s pokročilými technologickými aplikacemi, neboť jsou pro velikost obce s 900 obyvateli neekonomická, ale spíše s menšími úpravami souběhu pěšího a silničního provozu. Racionalizováno bylo trasování chodníků a přechodů a dále nájezdové úhly a poloměr zatáčky.

V obci Blatnice pod svatým Antonínkem provozují základní a mateřskou školu s velkým spádovým územím. Dojížďka do školy automobily proto pravidelně generuje dopravní problémy na příjezdové cestě s parkováním a otáčením. Škola se navíc vyskytuje v obytné zóně, takže zde dochází i ke kumulaci s pracovní dojížďkou místních obyvatel. Navržená opatření instalují do oblasti nové dopravní značení, zpomalovací prahy, nová parkoviště s různými režimy stání a prostor pro otáčení. Výsledkem bude primárně větší bezpečnost dětí a rovněž lepší organizovanost a uklidnění provozu v obytné zóně.

Program SMART JMK bude Jihomoravský kraj podporovat i v roce 2020 a to v obdobné struktuře, v jaké proběhl v minulém roce. Bude nabízená expertní asistence projektům s potenciálem chytrého řešení, proběhne studijní cesta i konference. Informační aktivity budou nově rozšířeny o 3 tematické workshopy organizované po regionu jižní Moravy, na kterých budou za asistence odborníků zevrubně rozebrány místní projekty. Všechny aktivity chytrých řešení v regionu bude stejně jako v předešlém roce zabezpečovat Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Jižní Morava dále tvoří chytrý region.