Plánovaná březnová výzva OPŽP na podporu přirozených funkcí a vodní režim krajiny

Cílem plánované výzvy Operačního programu Životní prostředí, která má být vyhlášena 2. března 2020, je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Výzva je určena pro celou řadu subjektů – obce, jejich svazky a příspěvkové organizace nevyjímaje. 

Podporována jsou např. následující opatření:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,

 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,

 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),

 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

 • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,

 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

 • posílení ekologicko – stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,

 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:

  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,

  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.

 • podpora opatření zamezující vodní erozi:

  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),

  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),

  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.).

Více informací zde

Zdroj: www.opzp.cz