Proběhl další workshop SMART JMK – adaptace krajiny na klimatické změny

RRAJM zorganizovala 19. 11. 2021 v rámci svého programu SMART JMK workshop pro zástupce obcí a dalších organizací tematicky zaměřený na adaptaci krajiny na klimatické změny. Toto setkání bylo připraveno ve spolupráci se šardickým spolkem Pro přírodu a myslivost. Přednášejícím byl Dr. Ing. Petr Marada, jehož systematické úsilí o budování ostrůvků biodiverzity v podobě extenzívních ovocných sadů, biopásů, mokřadů, alejí, biokoridorů, zatravněných údolnic, mokřadů a tůní získalo již několik národních i mezinárodních ocenění.

Setkání bylo zaměřeno zejména na praktické ukázky adaptačních změn v krajině prováděných pro zlepšení vodního režimu a snižování negativních důsledků sucha. Během zajímavé exkurze se tak přímo v terénu účastníci seznámili s opatřeními, která jsou od roku 2005 postupně realizována zejména na soukromých pozemcích. Velmi přínosná byla diskuse zaměřená na časovou, finanční a personální náročnost provedených úprav, na dostupné dotační zdroje a na zajištění dlouhodobé péče o vytvořené krajinné prvky.

Pro všechny účastníky bylo toto setkání velkou inspirací a přineslo návodná řešení pro zlepšení situace v jimi spravovaných katastrech.