Agrolesnictví pomůže vysušené krajině

Zemědělská krajina Jihomoravského kraje je na řadě míst ohrožována dopady klimatických změn, které mohou mít při stávajícím způsobu obhospodařování dlouhodobé negativní dopady na kvalitu půdy a životního prostředí. Agrolesnictví je jednou z možností, jak se více přiblížit přirozenému fungování krajiny a udržitelným způsobem přitom využívat její produkční schopnosti.

Tento moderní způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě kombinuje pěstování dřevin s některou další formou zemědělské produkce na jednom pozemku (zejm. pěstování zemědělských plodin, chov zvířat). Agrolesnictví je tak trochu návratem do historie, kdy na poli rostly stromy a současně se zde polařilo nebo se pásl dobytek. S rozvojem intenzivního zemědělství postupně stromy i keře na polích ustoupily traktorům a kombajnům. Společně s nimi zmizel z polí stín, vláha, úkryty pro drobné živočichy i celková propojenost krajiny. Rozsáhlé lány postihuje velmi často větrná a vodní eroze. Hledání rovnováhy mezi potřebou zajistit dostatečné množství potravin a současným zachováním mimoprodukčních funkcí krajiny je dnes aktuálním veřejným tématem.

V současné době probíhají v ČR dva projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TAČR ÉTA TL01000298, TAČR EPSILON TH04030409), které si kladou za cíl posoudit přínosy agrolesnických systémů, legislativní a dotační možnosti a bariéry, či šíření povědomí o agrolesnictví v rámci České republiky. Mezinárodní projekt AGFOSY, si pak klade za cíl seznámit zemědělce, vlastníky půdy, ale také specialisty z řad státní správy, jakým způsobem lze efektivně kombinovat pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Více informací na www.agrolesnictvi.cz.

Obr. 1 Silvoorebný agrolesnický systém (stromy/dřeviny na orné půdě) na Školním statku v Žabčicích (MENDELU)

Obr. 2 Stromy na pastvinách: Intenzivní chov drůbeže kombinovaný s pěstováním dřevin

Obr. 3 Stromy/dřeviny na orné půdě: experimentální liniový agrolesnický systém, Průhonice – Michovky

Obr. 4 Stromy/dřeviny na orné půdě (tzv. silvoorebné agrolesnictví)

Odborné podklady a fotografie poskytl  Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)