Bezpečnost pohybu dětí u školy v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Problémová situace se nachází na místní komunikaci u ZŠ/MŠ, která je neprůjezdná a hrozí zde konflikt pěších, obzvláště dětí s automobilovou dopravou v důsledku absence vyhrazených míst pro přecházení, koncentrace osob a automobilů v ranní a odpolední době (začátek/konec vyučování).

Expert z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. navrhl v řešené lokalitě zřízení zóny 30 zvyšující bezpečnost dopravy a zároveň snižující hluk a emise z ní vznikající. Ta bude doplněna jedním zpomalovacím prahem umístěným při vjezdu do zóny a dále druhým dlouhým zpomalovacím prahem navíc integrovaným s přechodem pro chodce v místě, kde ústí chodník vedoucí k ZŠ/MŠ. Posledně jmenovaným opatřením se tak chytrým způsobem zároveň zamezí dosud ilegálnímu parkování v tomto „konfliktním“ místě.

Další doporučení směřovala k budování podélných parkovacích stání a parkoviště u ZŠ/MŠ, což má zamezit vytváření nepřehledných dopravních situací v místě.

 

Tato navržená nízkonákladová řešení jsou zpracována ve zprávě experta a poslouží k zapracování do připravované projektové dokumentace řešící komplexnější revitalizaci této lokality.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.