Doporučení experta na dopravní bezpečnost v obci Kostelec u Kyjova

Problémový stav v Kostelci je způsoben problematickým pohybem pěších, kdy buď hrozí konflikt s automobilovou dopravou nebo není řešena bezbariérovost, a to hned na několika místech – v místě u autobusové zastávky – točny, u školy, v úseku od centra obce k obecnímu úřadu/poště/kulturnímu domu a konečně v úseku od obecního úřadu ve směru na Kyjov.

Expert z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) navrhl pro vybrané úseky ležící na krajské komunikaci III/42213, III/42214 vybudování míst pro bezpečné přecházení – přechody pro chodce/místa pro přecházení doplněné na vybraných místech ochrannými ostrůvky a nasvětlením, rekonstrukci a dobudování chodníků navazujících na stávající síť tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb chodců mezi nejnavštěvovanějšími místy v obci (viz výše). Expert dále doporučil přebudování autobusové zastávky – točny pro zajištění bezbariérového přístupu a zrušení zastávky na sil. III/42214, resp. její přesunutí na autobusovou zastávku točna, s možností realizovat digitální tabuli s odpočtem příjezdu vozidla VHD pro zvýšenou informovanost cestujících.

Zvláště cenná pro starostku obce byla konzultace a následné doporučení řešení problematického odbočování na začátku obce ve směru od Kyjova na místní komunikaci ke kostelu v důsledku špatných rozhledových poměrů. Navržena byla nízkonákladová varianta posunu stávající komunikace směrem ke stávající zpevněné ploše vč. osazení dopravním zrcadlem.

Expertem navržená opatření jsou zpracována ve zprávě experta a budou tvořit výchozí materiál pro zpracování odpovídajících stupňů projektové dokumentace. Zvolená řešení, ač poměrně konvenčního charakteru, se ukázala být v dané situaci jako nejvhodnější a zároveň ekonomicky nejefektivnější. Teoreticky lze na silnici III/42214 osadit radar se zobrazením rychlosti, jeho efekt na zklidnění/zpomalení dopravy bude však dle experta CDV omezený.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.