Mapový portál obce Kostice

Obec Kostice zavedla geoportálové služby na svých webových stránkách ve spolupráci s městem Břeclav, centrem svého správní obvodu ORP. Ty využívají potenciálu obou obcí k přirozenému sdílení know-how, technologií a dat o území za výhodných finančních i personálních podmínek. Tento projekt byl zpracován v rámci podpůrného programu SMART JMK, který organizuje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a který se snaží vytvářet podmínky pro utváření jižní Moravy jako chytrého regionu.

Kostice aktivně přistupují k rozvoji obce snahou o využití aktuálních moderních příležitostí. Obec sama vlastnila několik nesourodých datových souborů a mapových vrstev, avšak bez možnosti širšího využití. V první fázi byly obci nabídnuty služby expertky MěÚ v Břeclavi v oblasti geoinformatiky, která spravuje mapový portál města Břeclavi, včetně datových souborů SO ORP Břeclav, tedy i Kostic. Tato data jsou sice veřejně odstupná, zákonnou povinností agregovaná do Územně analytických podkladů, avšak jsou schraňována centrem ORP a nejsou vizualizována v celém území SO ORP. Stav nefunkční centralizace dat se proto Kostice a Břeclav rozhodly řešit rozšířením břeclavského geoportálu o samostatnou funkční jednotku portálu Kostic.

Geoportál Břeclavi funguje na komerčním softwaru ArcGIS společnosti ESRI, která umožnila sdílet licenci s obcemi patřičného SO ORP. Zavedení mapové služby na web obce Kostice proběhlo jednorázovým přeprogramováním a rozšířením břeclavského geoportálu, pouze s nastavením přístupových práv pro nahlížení a správu dat obou zúčastněných obcí. Nejedná se tedy o nákladné pořízení vlastní licence, ale o relativní sdílení nákladů na její provoz. Navíc v obci Kostice není potřeba geoinformaticky vzdělaný pracovník, který by celý systém spravoval, neboť ten je spravován odborným personálem MěÚ v Břeclavi. Samospráva obce byla krátce proškolena pro práci s geoportálem a podepsána servisní smlouva s Břeclaví o sdílení nákladů, příp. vícepracích při doplňování nových datových vrstev.

V Kosticích tak funguje webová mapa, která umožňuje vedle tradičního zobrazení přírodních poměrů či zastavěného území také vizualizaci vedení inženýrských sítí, katastrální mapy, všech prvků ÚAP, zeleně, veřejného osvětlení nebo širokou škálu informací z obecního územního plánu. Obec může navíc sama aktivně dotvářet portál doplněním např. bodových informací o obecním mobiliáři, či zakreslování bodů veřejného osvětlení s podrobnostmi o jejich stavu, podobně třeba se zelení nebo parkováním. Další alternativou je dokoupení profesionální pasportizace a doplnění portálu o celé nově dodané datové vrstvy. Výhodou tohoto řešení je úspora investičních i provozních nákladů, bez potřeby odborného personálu, otevřený datový systém a možnost variabilního nastavení zobrazení pro pracovníky obce a občany.

Veřejně dostupná část mapového portálu obce Kostice je k nahlédnutí zde: https://gis.breclav.eu/portal, uživatelský návod na práci s geoportálem potom zde: návod_geoportál_Kostice.

 

[JK]