Ochoz u Brna pomůže jeskynním vodám Moravského krasu

Podzemní vodní ekosystémy Moravského krasu jsou velmi citlivé na obsah znečištění. V temnotě a chladu jeskynních chodeb totiž neprobíhají rozkládací procesy tak, jak je známe z běžných potoků a řek. Proto je pro specifická společenstva jeskynních vod mimořádně důležité, aby povrchová voda přitékající do podzemí s sebou přinášela co nejméně škodlivin. Pomoci tomu lze tak, že odpadní vodu vyčistíme co nejlépe a využijeme také všechny možnosti pro její dočištění pomocí přírodních procesů.

V Ochozi u Brna našli na toto téma společnou řeč ochránci přírody s představiteli samosprávy. S využitím podpory z programu SMART JMK byl zpracováno úvodní posouzení místních podmínek a  na jeho základě potom projekt na vybudování retenčních nádrží na Ochozském potoce. Analýzu možných variant a výsledný návrh řešení zpracovali v závěru roku 2019 experti ze společnosti Agroprojekt PSO, s. r. o. a jednotlivé varianty řešení byly konzultovány s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – CHKO Moravský kras, RRA JM a se zástupci obce Ochoz u Brna. 

Voda z potoka se v retenčních nádržích přírodního typu samovolně dočistí a zintenzívnění tohoto procesu pomůže i speciální ostrůvek (registrovaný Užitný vzor VUT Brno). Tento ostrůvek poskytuje na své ponořené konstrukci mnohonásobné zvětšení povrchu, na kterém dochází k využívání organických látek přirozenými společenstvy bakterií. Obdobný princip je využíván také v technologiích některých čistíren odpadních vod (např. v Budapešti). 

Kromě funkce dočišťování vody Ochozského potoka přibude obyvatelům obce další zajímavé místo pro vycházky a pro poznávání přírody. Navíc vytvoření těchto vodních nádrží a mokřadního biotopu významně přispěje k druhové rozmanitosti této lokality.

Ochozský potok

Prostor pro vybudování retenční nádrže a tůní v Ochozi u Brna

Návrh řešení – retenční nádrž a navazující tůně

Zdroj: Zhodnocení návrhu retenční nádrže a mokřadu na Ochozském potoce,  Agroprojekt PSO, s. r. o.,  2019