Prevence nežádoucího pohybu cyklistů v CHKO Pálava

Správa CHKO Pálava se potýká na svém území s ilegálním pohybem cyklistů. Jedná o národní přírodní rezervace (NPR). Jedním z předpokládaných důvodů tohoto nezodpovědného jednání cyklistů je nemožnost kolo bezpečně odložit a dále pokračovat v cestě. Předem je třeba říci, že podobná problematika za užití tohoto řešení se v ČR prozatím neřešila. Tento pilotní projekt, za předpokladu, že se osvědčí, má tedy potenciál pro aplikaci i v dalších chráněných oblastech a lokalitách České republiky potýkajících se s tímto problémem.

Prostřednictvím oslovení expertního týmu z Centra dopravního výzkumu v.v.i. vznikla studie proveditelnosti. Toto dílo nejprve analyzuje a vyhodnocuje místní podmínky a dostupná data v pilotní lokalitě NPR Děvín. Jedná se např. o data z automatického sčítače nebo informace pocházející z odborné literatury zabývající se průzkumem návštěvnosti v řešené lokalitě v roce 2018. Studie dále posuzuje chování cyklistů/cykloturistů a pracuje s výsledky provedených interview se starosty či významnými podnikateli předem vytipovaných obcí, kde by parkovací cykloinfrastruktura mohla být umístěna. Teprve na základě všech těchto analýz, vyhodnocení a průzkumů byla navrhnuta odpovídající cyklistická infrastruktura v lokalitách (obcích), kde se předpokládá její největší efekt. Tyto návrhy obsahují vhodná technická řešení, kapacity, konkrétní lokalizace, estetické ztvárnění, atp. a jsou doplněny rámcově o finanční náročnost těchto řešení vč. možností financování.

                                        Cykloboxy – ilustrační obrázek

Výsledek Studie

Experti z CDV doporučují zaměřit pozornost na lokalizaci cykloboxů jakožto nejvhodnějšího technické řešení pro daný problém s příp. doplnění o cyklostojany tzv. typu Sheffield především do obce Pavlov, dále pak do obcí Horní a Dolní Věstonice, příp. i do Klentnice, zde se však již předpokládá menší efekt opatření. Experti z CDV také doporučují realizovat tzv. „měkká“ podpůrná opatření k eliminaci ilegálního pohybu cyklistů v NPR. Jedná se např. o posílení informovanosti o zákazech a restrikcích v informačních centrech, cyklopůjčovnách, kempech, aj., posílení komunikace o potřebě těchto zákazů. Vhodná je též cílená informovanost o možnostech úschovy na internetu.

Výše uvedeným řešením by se mělo předejít minutí efektu umístěné cyklistické infrastruktury s hlavním cílem eliminace ilegálního pohybu cyklistů v řešené lokalitě a s vedlejším cílem doplnění turistické infrastruktury v místě. Příkladů nevhodné lokalizace jakožto i technického řešení cyklistické infrastruktury je totiž v ČR bohužel celá řada. Jde tak o zbytečně vynaložené, většinou veřejné prostředky.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.