Publikace “Hospodaření s dešťovou vodou”

Publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ je zaměřená na mimořádně aktuální problematiku hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném prostředí. Autoři se podrobně seznámili s řešením způsobů hospodaření se srážkovými vodami v okolních státech, zejména v Rakousku a SRN, kde mají s těmito způsoby hospodaření dlouholetou tradici. Předložená publikace má charakter ověřeného návodu na řešení této problematiky, v níž se hlavní pozornost zaměřuje na komplexní řešení v podmínkách ČR.

Současná praxe nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích v České republice odpovídá základním požadavkům na hospodaření se s dešťovou vodou jen částečně. Dešťová voda je stále na mnoha místech vnímána jako problém, který je třeba z měst a obcí co nejrychleji odvést. Dnes běžně aplikovaná technická opatření pro odvádění srážkových vod pouze zmírňují nebo odsouvají negativní dopady namísto toho, aby řešila příčiny.

Důsledkem je vznik lokálních záplav a povodní vlivem nedostatečné kapacity stokových systémů a vodotečí, který je současně umocňován globální změnou klimatu. Nevhodný přístup k odvodnění se mimo jiné projevuje i na snížené dotaci podzemních vod, která hraje roli zejména v suchých obdobích roku. Vedle negativních účinků na vodní bilanci se stále častěji dostává do popředí také problematika mikroklimatu v městských aglomeracích a znečištění vodních toků přítokem dešťové vody (příp. směsi splaškové a dešťové vody) během přívalových srážek.

Jednou z cest k nápravě tohoto neutěšeného stavu je zapojení neziskového sektoru, který může částečně nahrazovat roli státu v oblasti osvěty. O to se například snažil projekt 01/71 ZO ČSOP Koniklec nazvaný Počítáme s vodou. Tento projekt realizovaný v období od června 2013 do května 2015 byl financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků MŽP ČR. Projekt navazoval na řadu předchozích aktivit podporujících zavádění hospodaření s dešťovou vodou a byl zaměřen zejména na poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Jedním z jeho výstupů je předkládaná publikace.

Tato publikace nepředstavuje vyčerpávající přehled všech aspektů týkajících se hospodaření s dešťovou vodou, ale měla by sloužit jako užitečný podklad pro základní orientaci v problematice. Informace uvedené v knize vycházejí ze zkušeností získaných v rámci celé řady projektů, na kterých se autoři podíleli. Předkládané poznatky jsou tak zasazeny do kontextu současné praxe v odvodnění měst a obcí.

Publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR je určena zejména všem, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu územního plánování, výstavby a posuzování staveb.

Dokument naleznete v sekci ke stažení.