Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří

Vodohospodářská opatření Žim-Záhoří jsou souborem staveb, které tvoří vodní plocha malé vodní nádrže (Záhořský rybník), doplňující objekty (studánka, dešťová kanalizace, zpevněné příkopy) a polní cesty. Účelem opatření bylo zadržení vody v krajině, revitalizace původní vodní plochy s předpokládanou krajinotvornou funkcí se zřetelem na rozvoj vodní fauny a flóry, včetně prostupnosti krajiny.

zdroj foto: soutezzitkrajinou.cz

Obec Záhoří je součástí obce Žim a nachází se v údolí, které před tímto projektem mělo často povodně. Povodeň byla způsobena odtokem z okolních polí a silnic, které byly vybudovány na svazích nedalekých kopců. V posledních dvou desetiletích se situace zhoršila kvůli změně klimatu a častějším extrémům počasí.
V rámci řešení tohoto problému podpořil projekt rekonstrukci tří polních cest (1155 m, 649 m a 464 m) a výstavbu malé vodní nádrže o rozloze téměř jednoho hektaru (9693 m2). Nádrž je sycena místním pramenem a dešťovou vodou tekoucí v nově vybudované dešťové kanalizaci podél zbudovaných cest.
 

Odtoková voda v oblasti je nyní zadržena. Dešťová kanalizace se rozkládá na 3,5 ha kolem vodní nádrže. Nová infrastruktura předchází povodním nasměrováním dešťové vody do nádrže. Nové cesty umožňují lepší přístup k polím a okolní krajině a ekologická rovnováha v oblasti se zlepšila, protože nádrž nyní přitahuje ptactvo a přispívá k větší biologické rozmanitosti okolních luk.

 

Zdroje:

enrd.ec.europa.eu

soutezzitkrajinou.cz