Dotační programy

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti rozvoje venkova.

Operační program Doprava - Výzva č. 55 - Specifický cíl 1.4 - Brno

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
11.04.2018
Ukončení výzvy
31.03.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPD
Oprávněný žadatel
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy)
Finanční alokace
1 732 937 76 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

MAS Partnerství venkova - 8.výzva: Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (II.) - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.07.2019
Ukončení výzvy
16.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
Finanční alokace
3 158 330 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – 7. výzva: Cyklo/dopravní infrastruktura - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.07.2019
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací
Finanční alokace
24 813 050 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Partnerství venkova - 7.výzva: Zvyšování bezpečnosti dopravy (II.) - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.07.2019
Ukončení výzvy
16.12.2019
Zdroj financování
EU
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
Finanční alokace
1 293 061 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – 8.výzva: Zvyšování bezpečnosti dopravy - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.08.2019
Ukončení výzvy
28.02.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.
Finanční alokace
10 526 310 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – 7.výzva: Cyklodoprava - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.08.2019
Ukončení výzvy
28.02.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
Finanční alokace
15 789 470 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Brněnská metropolitní oblast ITI - Podpora cyklodopravy VI - IROP 1.2

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.10.2019
Ukončení výzvy
6.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Výstavba komunikací pro cyklisty
Finanční alokace
93 176 471 Kč
Míra dotace
až 90 %
Více informací

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – 10. výzva: Dopravní bezpečnost v obcích - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
14.08.2019
Ukončení výzvy
2.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení; rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.
Finanční alokace
10 600 842 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.05.2018
Ukončení výzvy
18.12.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
NPŽP
Oprávněný žadatel
Obce svazky obcí Příspěvkové organizace obcí Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy
Hlavní předmět podpory
Výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
Finanční alokace
600 000 000 Kč
Míra dotace
max 80 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
31.01.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
NPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a města Dobrovolné svazky obcí Městské části hl. města Prahy Příspěvkové organizace Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Hlavní předmět podpory
Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody; Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody; Výstavba úpraven vody; Posílení akumulace pitné vody
Finanční alokace
2 500 000 000 Kč
Míra dotace
max 63,75 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.11.2017
Ukončení výzvy
20.12.2019
Zdroj financování
Národní
Dotační program
NPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Likvidace vrtů, jejichž původce neexistuje nebo není známý. Jde o hydrogeologické vrty, které byly vybudovány za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, avšak nyní již nejsou potřebné a nejsou ani jinak využitelné. Zároveň představují riziko pro životní prostředí, zejména pro jakost či množství podzemních vod.
Finanční alokace
20 000 000 Kč
Míra dotace
max 90 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 1: Podpora v oblasti vodárenství

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 4: Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podporována je tvorba projektových dokumentací v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
Míra dotace
max 90 %
Více informací

SFŽP - SC 1.5: Dešťovka II, výzva č. 12/2017

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
7.09.2017
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFŽP
Oprávněný žadatel
vlastníci a stavebníci rodinných, rekreačních a bytových domů (FO, PO)
Hlavní předmět podpory
akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Výzva platí jen do vyčerpání alokace!
Finanční alokace
340 000 000 Kč
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Program 129 360: Podpora prevence před povodněmi IV (2019 - 2024)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2019
Ukončení výzvy
31.12.2023
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce
Hlavní předmět podpory
protipovodňová opatření s retencí, protipovodňová opatření podél vodních toků
Míra dotace
max. 90 %
Více informací

OPŽP - SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření, 125. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.10.2019
Ukončení výzvy
19.12.2019
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, města, svazky obcí, příspěkové organizace
Hlavní předmět podpory
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Finanční alokace
150 000 000 Kč
Míra dotace
max. 85 %
Více informací

OPŽP - SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, 119. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.02.2019
Ukončení výzvy
13.01.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, města, svazky obcí, příspěkové organizace
Hlavní předmět podpory
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
Finanční alokace
1 mld. Kč
Míra dotace
max. 85 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 3: Podpora staveb protipovodňové ochrany

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Předmětem dotace jsou investiční projekty ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

MAS Brána Vysočiny - Realizace ÚSES a protierozní opatření - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
21.02.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Podpora opatření zamezujících vodní erozi.
Finanční alokace
5 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Brána Vysočiny – Realizace sídelní zeleně - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
21.02.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
Finanční alokace
5 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Hanácký venkov, z. s. – Realizace ÚSES - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
14.03.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
Finanční alokace
4 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – 1. výzva: Realizace ÚSES a protierozních opatření - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.03.2019
Ukončení výzvy
30.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Podpora opatření zamezujících vodní erozi.
Finanční alokace
10 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Hrušovansko – 1. výzva: Realizace ÚSES a protierozní opatření - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
25.02.2019
Ukončení výzvy
2.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES -založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. Podpora opatření zamezujících vodní erozi.
Finanční alokace
2 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Hrušovansko – 2. výzva: Realizace sídelní zeleně - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
25.02.2019
Ukončení výzvy
2.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
Finanční alokace
8 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Boskovicko PLUS - 8. výzva: Sociální služby a komunitní centra II - IROP

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
30.07.2019
Ukončení výzvy
13.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Hlavní předmět podpory
A) Rozvoj sociálních služeb: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. B) Rozvoj komunitních center: stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center, nákup pozemků, budov a staveb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.
Finanční alokace
8 944 856 Kč
Míra dotace
max 95%
Více informací

Národní program Životní prostředí - Podpora obcí v národních parcích - výzva č. 9/2018

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
31.12.2018
Ukončení výzvy
20.12.2019
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
 všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,  správy národních parků, všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit předmětu podpory a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Hlavní předmět podpory
Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí, Snížení světelného znečištění, Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií, Podpora informačních center orientovaných na národní parky, Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí, Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014–2020
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max 85%
Více informací

OPŽP - ITI - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 133. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.03.2019
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Hlavní předmět podpory
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Podporovanými projekty a aktivitami jsou výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury); výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů; výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury; výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Finanční alokace
250 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

OPŽP - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 134. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.09.2019
Ukončení výzvy
1.09.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). V rámci této výzvy bude možné podpořit pouze projekty zaměřené na nakládání se zdravotnickým odpadem.
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

OPŽP - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 126. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.09.2019
Ukončení výzvy
3.02.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů: výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů, systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu), výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury: výstavba/modernizace bioplynových stanic, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO), výroba paliv z ostatních odpadů, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování): nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.
Finanční alokace
500 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

IROP - SC 2.5: Energetické úspory v bytových domech III, výzva č. 78

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.02.2018
Ukončení výzvy
29.11.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Vlastníci bytových domů
Hlavní předmět podpory
Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění , výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.
Finanční alokace
3 500 000 000 Kč
Míra dotace
až 42%
Více informací

MPO - program EFEKT, aktivita 2E: Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC, Výzva 6/2020

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2020
Ukončení výzvy
30.09.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MPO - program EFEKT 2017 - 2021
Oprávněný žadatel
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.
Finanční alokace
7 000 000 Kč
Míra dotace
max 70%
Více informací

MPO - program EFEKT, aktivita 2D: Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, Výzva 10/2019 - Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2020
Ukončení výzvy
30.09.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MPO - program EFEKT 2017 - 2021
Oprávněný žadatel
kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.
Finanční alokace
8 000 000 Kč
Míra dotace
max 70%
Více informací

OPŽP - SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, 121. výzva

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.05.2019
Ukončení výzvy
3.02.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání), realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
Finanční alokace
2 500 000 000 Kč
Míra dotace
max 70 %
Více informací

NZÚ - Bytové domy – výstavba

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2019
Ukončení výzvy
31.12.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFŽP
Oprávněný žadatel
Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.
Hlavní předmět podpory
Podpora výstavby bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, podpora změny již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
Míra dotace
max 30 %
Více informací

MAS Brána Brněnska, z. s. - Realizace ÚSES a Protierozní opatření III - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
5.11.2019
Ukončení výzvy
3.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající
Hlavní předmět podpory
Realizace ÚSES: 1. založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí; 2. zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES Protierozní opatření: 1. podpora opatření zamezujících vodní erozi - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), - stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), - preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 2. podpora opatření zamezující větrné erozi - obnova či zakládání větrolamů
Finanční alokace
max. 3 000 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Brána Brněnska, z. s. - Realizace sídelní zeleně II - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
5.11.2019
Ukončení výzvy
3.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Hlavní předmět podpory
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Finanční alokace
5 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Podbrněnsko - Posilování přirozených funkcí krajiny - OPŽP 4.3

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.11.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající
Hlavní předmět podpory
1. Realizace ÚSES - a) Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí - b) Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES; 2. Protierozní opatření - a) Opatření zamezující vodní erozi - b)Opatření zamezující větrné erozi
Finanční alokace
6 100 000 Kč
Míra dotace
až 100 %
Více informací

MAS Podbrněnsko - Zlepšování kvality života v sídlech - OPŽP 4.4

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
4.11.2019
Ukončení výzvy
6.01.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající
Hlavní předmět podpory
Sídelní zeleň - Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
Finanční alokace
3 900 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou - IROP 4.3.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.09.2019
Ukončení výzvy
1.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Terminály a parkovací systémy
Finanční alokace
1 578 940 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Brněnská metropolitní oblast ITI - Dopravní telematika a informační systémy VI - ODP

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Ukončení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPD
Oprávněný žadatel
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
Hlavní předmět podpory
Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.). Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury
Míra dotace
až 85 %
Více informací

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami - IROP 4.4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.09.2019
Ukončení výzvy
1.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Cyklostezky
Finanční alokace
15 789 480 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Hanácký venkov - Výzva č. 6: Udržitelná a bezpečná doprava - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.06.2019
Ukončení výzvy
1.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Výstavba komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Samostatné stezky pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty v přidruženém prostoru, liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací (např. vyhrazené jízdní pruhy), společné komunikace pro cyklisty a chodce a související doprovodná cyklistická infrastruktura, výsadba zeleně a prvky zvyšující bezpečnost cyklodopravy.
Finanční alokace
7 200 000 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Brána Vysočiny - Infrastruktura dopravy II

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.08.2019
Ukončení výzvy
1.09.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Finanční alokace
3 500 000 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Vyškovsko - Doprava a bezpečnost - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
1.03.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Bezpečnost: (rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší)
Finanční alokace
4 210 532 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Bobrava - výzva č. 4: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
30.09.2019
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, je možná kombinace uvedených aktivit.
Finanční alokace
13 466 476,09 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS LVA – Bezpečnost v dopravě a cyklodoprava - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.06.2019
Ukončení výzvy
1.09.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
Finanční alokace
14 900 000 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Operační program Zaměstnanost - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.03.2020
Ukončení výzvy
1.06.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OP Zaměstnanost
Oprávněný žadatel
Obce, asociace a sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí.
Hlavní předmět podpory
Podpora řízení kvality, podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů, podpora procesního řízení v organizaci, přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností, rozvoj informačních systémů obcí a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek.
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Emise ze stacionárních zdrojů

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.09.2019
Ukončení výzvy
1.03.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry); pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu, podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Finanční alokace
30 000 000 Kč
Míra dotace
max 60 %
Více informací

OPŽP - SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 122. výzva

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.04.2020
Ukončení výzvy
30.07.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a jejich svazky, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Předcházení vzniku komunálních odpadů, předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).
Finanční alokace
250 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

Národní program Životní prostředí - Ekoinovace

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.03.2020
Ukončení výzvy
1.03.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
Obce
Hlavní předmět podpory
S ohledem na široké zaměření výzvy a různorodost řešených problémů a navržených technických řešení není možné jednoznačně definovat výčet podporovaných aktivit ve stanovených oblastech: voda, kvalita ovzduší, odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice a v ochraně přírody a krajiny. V samotném znění výzvy jsou uvedeny příklady podporovaných aktivit k danému tématu.
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max 75%
Více informací

Národní program Životní prostředí - Podpora obcí v národních parcích - výzva č. 8/2019

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
18.11.2019
Ukončení výzvy
31.03.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP
Oprávněný žadatel
všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod., všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Hlavní předmět podpory
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. Podporovanými aktivitami je podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií, podpora informačních center orientovaných na národní parky, podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí, kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max. 85%
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
Obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Výstavba nových cyklostezek, cyklotras, jízdních pruhů. Realizace nových i opravy stávajících povrchů cyklostezek, cyklotras, MTB tras. Podpora realizace a opravy tras MTB. Budování doprovodné infrastruktury (info tabule, přístřešky, osvětlení, značení, aj.).
Finanční alokace
17 000 000 Kč
Míra dotace
max 60 %
Více informací

MMR ČR - DT 117d8210C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
Oprávněný žadatel
obec do 3 tis. obyvatel
Hlavní předmět podpory
Parkovací a odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost obcí
Míra dotace
až 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
Obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (smíšené anebo s odděleným provozem). Opravu cyklistické stezky; Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
Finanční alokace
3 000 000 Kč
Míra dotace
až 70 %
Více informací

Nadace ČEZ - Oranžový přechod

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Ukončení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Nadace
Dotační program
ČEZ
Oprávněný žadatel
obce
Hlavní předmět podpory
Instalace osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu
Míra dotace
max. 120 000 Kč
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - DT 1: Podpora boje proti suchu a zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2019

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
14.02.2020
Ukončení výzvy
1.03.2020
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obec, dobrovolný svazek obcí
Hlavní předmět podpory
Boj proti suchu a zadržení vody v krajině.
Finanční alokace
6 000 000 Kč
Míra dotace
max. 50 %
Více informací

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) -Podprogram 115 164 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.03.2020
Ukončení výzvy
30.09.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP/AOPK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů.
Míra dotace
až 100%
Více informací