Dotační programy

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti rozvoje venkova.

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 1: Podpora v oblasti vodárenství - Pro rok 2021 byly rozpočtové prostředky již vyčerpány!

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - Pro rok 2021 byly rozpočtové prostředky již vyčerpány!

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 4: Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod - Pro rok 2021 byly rozpočtové prostředky již vyčerpány!

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podporována je tvorba projektových dokumentací v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
Míra dotace
max 90 %
Více informací

SFŽP - SC 1.5: Dešťovka II, výzva č. 12/2017

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
7.09.2017
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFŽP
Oprávněný žadatel
vlastníci a stavebníci rodinných, rekreačních a bytových domů (FO, PO)
Hlavní předmět podpory
akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Výzva platí jen do vyčerpání alokace!
Finanční alokace
440 000 000 Kč
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Program 129 360: Podpora prevence před povodněmi IV (2019 - 2024)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2019
Ukončení výzvy
31.12.2023
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce
Hlavní předmět podpory
protipovodňová opatření s retencí, protipovodňová opatření podél vodních toků
Míra dotace
max. 90 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 3: Podpora staveb protipovodňové ochrany - Pro rok 2021 byly rozpočtové prostředky již vyčerpány!

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Předmětem dotace jsou investiční projekty ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) -Podprogram 115 174 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.06.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MŽP/AOPK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů.
Finanční alokace
30 mil. Kč
Míra dotace
až 100%
Více informací

NZÚ - Bytové domy – výstavba

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2019
Ukončení výzvy
31.12.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFŽP
Oprávněný žadatel
Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.
Hlavní předmět podpory
Podpora výstavby bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, podpora změny již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
Míra dotace
max 30 %
Více informací

OP ŽP - OP 1, SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření (Výzva č. 147)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.04.2020
Ukončení výzvy
30.09.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Státní podniky, Příspěvkové organizace
Hlavní předmět podpory
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
Finanční alokace
100 000 000 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

IROP ITI - SC 1.2: Udržitelná doprava

Stav
vyhlášená
Ukončení výzvy
31.10.2022
Zdroj financování
EU/ITI
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Terminály a parkovací systémy, Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
Finanční alokace
cca 7 mld. Kč
Míra dotace
až 100%
Více informací

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
23.06.2020
Ukončení výzvy
31.12.2025
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MPO
Oprávněný žadatel
obce a kraje
Hlavní předmět podpory
Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci. Program slouží pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Interreg V-A Rakousko-ČR: Investiční priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
11.06.2021
Ukončení výzvy
10.09.2021
Zdroj financování
EU
Dotační program
Interreg V-A AT-CZ
Oprávněný žadatel
veřejné a soukromé výzkumné instituce, školy, vysoké školy a univerzity, subjekty veřejné správy (stát, spolková země, kraj, region, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace, malé a střední podniky, evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), další instituce – zástupci zájmů, spolky, komory a sdružení.
Hlavní předmět podpory
Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí, Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí.Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení.Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení. Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení.
Finanční alokace
cca 98 mil. €
Míra dotace
max 85 %
Více informací

Interreg V-A Rakousko-ČR: Investiční priorita 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včeně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
11.06.2021
Ukončení výzvy
10.09.2021
Zdroj financování
EU
Dotační program
Interreg V-A AT-CZ
Oprávněný žadatel
veřejné a soukromé výzkumné instituce, školy, vysoké školy a univerzity, subjekty veřejné správy (stát, spolková země, kraj, region, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace, malé a střední podniky, evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), další instituce – zástupci zájmů, spolky, komory a sdružení.
Hlavní předmět podpory
Investice do přírodních a krajinných prvků, které přispívají k prevenci povodní anebo retenci vody, adaptaci na klimatické změny a zmírnění negativních dopadů (např. opatření řešící sucha), opatření k lepší migraci druhů, vzdělávácí činnosti, příprava a implementace soustavy Natura 2000, apod.
Finanční alokace
cca 98 mil. €
Míra dotace
max 85 %
Více informací

Program EFEKT - Podprogram 2E: Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MPO - program EFEKT 2017 - 2021
Oprávněný žadatel
kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, státní podnik, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejná nezisk. ústavní zdravotnická zařízení
Hlavní předmět podpory
Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.
Finanční alokace
6 mil. Kč
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Program EFEKT - Podprogram 2D: Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MPO - program EFEKT 2017 - 2021
Oprávněný žadatel
kraj, podnikatel, obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Finanční alokace
5 mil. Kč
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Program EFEKT - Podprogram 2F: Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.01.2021
Ukončení výzvy
16.10.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MPO - program EFEKT 2017 - 2021
Oprávněný žadatel
vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů
Hlavní předmět podpory
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření. Zpracovaný dokument v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení musí obsahovat pro příslušný objekt předem stanovené informace. Dotace je poskytována ex post, tj. po vypracování příslušného dokumentu od specializované firmy. Požadovaný dokument musí být zaplacen v roce poskytnutí dotace a cílem je návrh energeticky úsporného řešení, které je následně realizovatelné v nadstandardní kvalitě.
Finanční alokace
8 mil. Kč
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Nadace Partnerství - Zelené oázy

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.08.2021
Ukončení výzvy
31.10.2021
Zdroj financování
Nadace
Dotační program
Nadace Partnerství
Oprávněný žadatel
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí
Hlavní předmět podpory
NA CO VŠECHNO MŮŽETE ŽÁDAT? - zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin; - zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.); - dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele); - zakoupení/zapůjčení nářadí​; - odborné poradenství; - tvorba výukových materiálů; - propagace projektu; - tisk a tvorba informačních materiálů; - mzdové náklady. Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!
Finanční alokace
1 400 000 Kč
Míra dotace
max. 140 000 Kč
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Programu 129 420: „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (Smart Metering)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.02.2021
Ukončení výzvy
30.09.2022
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Hlavní předmět podpory
Příjem žádostí byl v rámci výzev „129 403-1_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury“ a „129 403-1_2 Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury“ pozastaven z důvodu naplnění jejich alokace. U výzvy „129 403-1_3 Smart Metering“ příjem žádostí nadále pokračuje. Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. K zajištění podpory odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací je určen podprogram 129 422 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“.
Finanční alokace
300 mil. Kč
Míra dotace
Na akce u podprogramu 129 422 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen.
Více informací

Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezky, cyklopruhy

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
12.10.2021
Ukončení výzvy
25.02.2022
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFDI
Oprávněný žadatel
obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky, organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část), svazek obcí, kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh, příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem.
Hlavní předmět podpory
výstavbu cyklistické stezky, opravu cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
Míra dotace
max. 85%
Více informací

Státní fond dopravní infrastruktury - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
12.10.2021
Ukončení výzvy
11.02.2022
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFDI
Oprávněný žadatel
obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část).
Hlavní předmět podpory
Příspěvky lze poskytnout na Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.
Míra dotace
max. 85%
Více informací

IROP ITI Brno: Parkovací systémy VIII (a) - výzva č. 45

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
30.04.2021
Ukončení výzvy
30.11.2021
Zdroj financování
EU/ITI
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících .
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.
Finanční alokace
27 529 411 Kč
Míra dotace
max. 90 %
Více informací

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
30.04.2021
Ukončení výzvy
2.08.2021
Zdroj financování
EU/ITI
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.
Finanční alokace
27 529 411 Kč
Míra dotace
max. 90 %
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Program 129 410: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.04.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
Obce; svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji; vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Hlavní předmět podpory
Podprogram 129 412 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III.: výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. Souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel; Výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakostí nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel. Podprogram 129 413 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III: výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem; Výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV; Dostavbu hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV; Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.
Finanční alokace
2 500 mil. Kč
Míra dotace
max. 70 %
Více informací

Ministerstvo zemědělství: Podprogram 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I - Smart Metering

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
20.05.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Hlavní předmět podpory
Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody.
Finanční alokace
50 mil. Kč
Míra dotace
max. 70 %
Více informací

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. - Program Obec 2

Stav
vyhlášená
Zdroj financování
Národní
Dotační program
ČMZRB
Oprávněný žadatel
města a obce na území ČR
Hlavní předmět podpory
Cílem programu je financování investic do zlepšování životních podmínek v obcích a ochrana životního prostředí na tomto území. Úvěr lze čerpat pouze na: a) zpracování projektové dokumentace a technický dozor nad realizací projektu, b) nákup pozemků, c) přípravu pozemků k realizaci projektu, 1 zákon č.128/2000 Sb., o obcích 2 d) výstavbu budov, e) nákup a/nebo renovace či modernizace budov, f) instalace základní infrastruktury (kanalizace, zásobování vodou, rozvody elektřiny, telekomunikační sítě, likvidace odpadu, čištění odpadních vod, silnice apod.) g) nákup strojů a zařízení. Úvěr se poskytuje s dobou splatnosti až 15 let, s možností odkladu splátek jistiny až na 3 roky a s možností předčasného splacení bez sankcí a poplatků.
Míra dotace
úvěr v rozmezí 8 - 130 mil. Kč
Více informací

MAS Hrušovansko, z.s. - Bezpečnost v dopravě III

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.08.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Obce, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků I., II. a III. Třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. Třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a II. třídy, místní komunikace železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů.
Finanční alokace
6 855 000,340 Kč
Míra dotace
max. 95%
Více informací

MAS Podbrněnsko - Udržitelná a bezpečná doprava III, výzva č. 10

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
23.08.2021
Ukončení výzvy
15.12.2021
Zdroj financování
MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
Aktivita Terminály a parkovací systémy - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované či zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě nebo základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Aktivita Bezpečnost dopravy - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované či zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.o. a obchodní společnosti). Aktivita Cyklodoprava - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Hlavní předmět podpory
Terminály a parkovací systémy - Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů, Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů, Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných systémů P+G. Bezpečnost dopravy - Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic nebo choníků a stazek odklánějících pěší dopravu od silnic, Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, Realizace prvků zvyšujících bezpočnost železniční, silniční, cyklisticeké a pěší dopravy. Cyklodoprava - Výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro syklisty a chodce se společným nebo dděleným provozem s dopravním značením, Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením, Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola.
Finanční alokace
3 676 829,15 Kč
Míra dotace
95%
Více informací

MAS Partnerství venkova, z. s. – Zvyšování bezpečnosti dopravy (IV.)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
9.08.2021
Ukončení výzvy
16.11.2021
Zdroj financování
MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, B51veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).
Finanční alokace
2 597 359,80 Kč
Míra dotace
95%
Více informací

MZe - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa (program 129 393)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.08.2021
Ukončení výzvy
15.10.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce a svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Cílem je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Podporu lze poskytnout na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a MVN za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. Dále lze podporu využít na výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a MVN za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem a za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
Finanční alokace
400 mil. Kč
Míra dotace
max. 70 %
Více informací

OP ŽP - PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
16.08.2021
Ukončení výzvy
30.11.2021
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Hlavní předmět podpory
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): a) zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků; b) jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody); c) jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Finanční alokace
60 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

OP ŽP - PO 4, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
16.08.2021
Ukončení výzvy
30.11.2021
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPŽP
Oprávněný žadatel
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Organizační složky státu; Státní podniky; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby – podnikající; Fyzické osoby - nepodnikající
Hlavní předmět podpory
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur - vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
Finanční alokace
40 000 000 Kč
Míra dotace
max. 60 %
Více informací

Národní rozvojová banka - Program ELENA pro veřejný sektor

Stav
vyhlášená
Zdroj financování
EU
Dotační program
NRB - financován z programu HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou
Oprávněný žadatel
Poradenství je určeno pro kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, které plánují investovat do tzv. EPC projektů (jedná se o energeticky úsporné projekty na opatření spojená s obálkou budovy (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo s užíváním budovy (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace a řízení budov).
Hlavní předmět podpory
Cílem programu ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. NRB prostřednictvím něho nabízí komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů za zlomek nákladů. Podporu lze využít na kompletní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů, na přípravu zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO) a přípravu povinných dokumentů pro žádost o dotaci z OPŽP.
Míra dotace
90 %
Více informací

MAS Vyškovsko - Doprava a bezpečnost IV. (11. výzva)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
26.10.2021
Ukončení výzvy
15.12.2021
Zdroj financování
MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
kraje, obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Aktivita Bezpečnost • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů); Aktivita Cyklodoprava • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami • Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. • Je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro 4 minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.
Finanční alokace
2 433 278,73 Kč
Míra dotace
95%
Více informací

NZÚ 2021+: Bytové domy – výstavba

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.11.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFŽP
Oprávněný žadatel
- majitelé a stavebníci rodinných domů; majitelé a stavebníci bytových domů; společenství vlastníků bytových jednotek; bytová družstva; obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům; pověření vlastníci bytových jednotek; nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů; developeři – podnikatelské subjekty; osoby, kterým svědčí právo stavby.
Hlavní předmět podpory
renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří); stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy); nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností; solární termické a fotovoltaické systémy; zelené střechy a venkovní stínicí technika; podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody; využití tepla z odpadní vody; rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT); výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem.; pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových i rodinných domů; výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů; ohřev vody.
Finanční alokace
minimálně 39 mld. Kč
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
14.02.2022
Ukončení výzvy
28.02.2022
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
Obce, svazky obcí, MAS
Hlavní předmět podpory
Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a cestovního ruchu.
Finanční alokace
10 000 000 Kč
Míra dotace
max 60 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
15.02.2022
Ukončení výzvy
1.03.2022
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
Obce, svazky obcí, MAS
Hlavní předmět podpory
Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podpora bezpečné sjízdnosti singletrailů a podpora běžeckých lyžařských tratí.
Finanční alokace
2 700 000 Kč
Míra dotace
až 70 %

Dotační program Jihomoravského kraje - DT 1: Podpora boje proti suchu a zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
14.02.2022
Ukončení výzvy
8.08.2022
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, veřejnoprávní instituce, vysoká škola, škola a školské zařízení, církev a náboženská společnost, drobný zemědělský podnikatel, pokud má ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo mu svědčí jiný právní vztah k pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity, NNO.
Hlavní předmět podpory
DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině - je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření. DT2 - Následná péče o zeleň – je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, tzn.: a) péči o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů, b) výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně způsobilá provádět zahradnické úkony), c) následnou péči o výsadby po založení (v případě podzimních výsadeb, rok následující po roce, kdy výsadby proběhly, v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy výsadba proběhla). V rámci následné péče i náhrada uhynulých sazenic do 5 let od roku provedení výsadeb, d) dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče, e) dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče, f) zalévání po dobu prokazatelného sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb, g) nákup a použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě, h) nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce.
Více informací