Město Miroslav se chystá ozelenit své střechy

Město Miroslav pociťuje probíhající změny klimatu a snaží se reflektovat současné moderní stavební postupy, kterak zpříjemnit pohyb ve městě i v budovách svým občanům. Adaptace na změny klimatu musí počítat zejména s opatřeními, které budou zvyšovat stabilitu vodního hospodářství. Těmi může být například budování záchytných vodních ploch ve městech a zemědělské krajině nebo zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu. Jednou z nejefektivnější cest jsou realizace zelených střech. I proto byl projekt podpořen programem SMART JMK, který realizuje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a pro který byly zajištěny expertní služby prof. Hlavínka, působícího ve výzkumném centru AdMaS.

Město disponuje mnoha budovami s různým využitím, v různém stavebně konstrukčním stavu a přirozeně různým typem střech. Tyto okolnosti jsou zásadní pro rozhodnutí, kde aplikovat zelenou střechu. V první fázi tedy proběhlo místní šetření za účasti zpracovatele a starosty města. Ze stávajících městských objektů byly vytipovány objekty základní školy a mateřské školy, které mají ploché střechy, na kterých by bylo možné implementovat prvky zelené infrastruktury. Vybudování zelených střech na těchto objektech může také sloužit k edukativním účelům v rámci výuky. Ostatní městské objekty většinou zahrnují šikmé střechy, u kterých by byla instalace zelené střechy z finančních důvodů nákladná.

Obr. 1. Stávající střecha MŠ Pastelka, Miroslav, srpen 2020

Ze všech střech ZŠ byl vybrán objekt šaten, který je jednopodlažní s relativně vysokou a vhodnou atikou pro provedení zelené střechy (382 m2). Objekt je jednopodlažní, tudíž se předpokládá splnění statické únosnosti střechy i obvodových stěn. Střecha samotné třípodlažní budovy ZŠ, kde probíhá výuka, byla vyhodnocena jako komplikovaná, členitá, s různými spády a v některých místech s nízkou nebo chybějící atikou. U této střechy nebyla ověřena její skladba, respektive nebylo možné odhadnout statickou únosnost střechy a stěn. S ohledem na výše uvedené se zde řešení zelené střechy jeví jako ekonomicky náročné, proto nebylo u této budovy s komplikovanou střechou přistoupeno ke koncepčnímu návrhu. Střecha MŠ bude moci být využita celá a to v celkové rozloze 450 m2.

V obou případech je uvažováno s realizací extenzivní střechy s rozchodníkovými koberci pěstovanými na kokosových nosičích, kde 1 m2 bude porostlý min. 5 zástupci vhodného rostlinného rodu. Tloušťka vegetační vrstvy bude 50–150 mm. Rostliny jsou dlouhodobě schopné snášet extrémní podmínky na střeše a postačí jim poměrně malá vrstva substrátu. Mezi doporučené rostliny se řadí například pažitka (Allium schoenoprasum), ostřice nízká (Carex humilis), kostřava (Festuca amethystyna), rozchodníky (Sedum) apod. Zavlažovací systém není nutné realizovat. Minimální pokrytí jednotlivými rostlinami koberce bude 80 %. V tomto případě se nedoporučuje osazení sazenicemi, kdy by v případě suchého počasí docházelo k větrné erozi a vyfoukávání substrátu mimo střechu. V případě použití koberce je zajištěna okamžitá funkce bez navazující údržby. Celkové náklady na realizaci včetně předprojektové a projektové přípravy jsou odhadovány ve výši 1,6 mil. Kč bez DPH.

Obr. 2. Příklad extenzivní střechy s rozchodníkovým kobercem (novazelenausporam.cz)

Aplikovatelnost zelené střechy je možné přenést na další městské objekty nebo jiné objekty ve vlastnictví soukromých osob. Určitým předpokladem k definování potenciálu zelené infrastruktury je plochá střecha, u které je k dispozici projektová dokumentace skutečného provedení stavby, případně známá skladba střechy a nosných stěn střešní konstrukce. Pokud tyto dokumenty chybí, je nezbytně nutné provést STP se statickým posouzením. Dalším krokem je zpracování projektové dokumentace návrhu zelené infrastruktury, ideálně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. S výhledem na nové programové období lze očekávat významnější finanční podporu realizací projektů z dotačních zdrojů. S těmi je opět Regionální rozvojová agentura jižní Moravy připravena pomoci.