Projekty obce Jevišovka na zadržování vody v krajině

Hospodaření s vodou v krajině se s postupujícími negativními dopady klimatických změn stává záležitostí nejen zemědělců a vodohospodářů. Do pomoci se aktivně zapojují samosprávy a ve spolupráci s orgány ochrany přírody vracejí zpět do krajiny remízky, aleje, mokřadní biotopy, tůně a revitalizují stará vodní ramena řek.

Jedním z příkladů hodných následování je Obec Jevišovka. Realizovala se zde už řada projektů, které pomáhají obnovit důležité krajinné prvky. Tyto aktivity pozitivně přispívají k zadržování vody v krajině a k návratu přirozených rostlinných a živočišných společenstev. Díky komplexnímu a promyšlenému pojetí jsou jednotlivé krajinné prvky provázány a zvyšují tak pozitivní efekt opatření realizovaných v rámci územního systému ekologické stability.   

Informační tabule prezentuje výstupy jednoho z projektů podpořených z OPŽP zaměřených na revitalizaci údolní nivy řeky Jevišovky.

Vrbovny dříve sloužily jako zdroj dřeva na otop a pro výrobu předmětů denní potřeby. Dnes je zde cenné přírodní stanoviště s vysokým podílem starých doupných stromů, mokřadních luk a periodických polních remízků. 

 

Revitalizované slepé říční rameno v lesním komplexu Drnholecký luh v těsné blízkosti zástavby (projekt podpořený z OPŽP)

Liniová výsadba autochtonních dřevin v rámci územního systému ekologické stability navazuje na remíz a umožňuje lepší migrační prostupnost území.