Pitná voda

Příklady dobré praxe

Chytré Brno si spotřebu vody hlídá tím nejmodernějším způsobem
Konec pánům a dámám, kteří se po večerech plouží od domu k domu, od partaje k partaji jenom proto, aby z vodoměru opsali číslo, a ve své skoro nekonečné cestě pokračovali mlčky dál. V Brně se zavádějí do domácností chytré vodoměry a pod povrchem se on-line monitoruje potrubí vodovodní a kanalizační sítě.
Více informací

Dotace

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 1: Podpora v oblasti vodárenství - Pro rok 2021 byly rozpočtové prostředky již vyčerpány!

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů.
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Interreg V-A Rakousko-ČR: Investiční priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
11.06.2021
Ukončení výzvy
10.09.2021
Zdroj financování
EU
Dotační program
Interreg V-A AT-CZ
Oprávněný žadatel
veřejné a soukromé výzkumné instituce, školy, vysoké školy a univerzity, subjekty veřejné správy (stát, spolková země, kraj, region, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace, malé a střední podniky, evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), další instituce – zástupci zájmů, spolky, komory a sdružení.
Hlavní předmět podpory
Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí, Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí.Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení.Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení. Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení.
Finanční alokace
cca 98 mil. €
Míra dotace
max 85 %
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Programu 129 420: „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (Smart Metering)

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.02.2021
Ukončení výzvy
30.09.2022
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Hlavní předmět podpory
Příjem žádostí byl v rámci výzev „129 403-1_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury“ a „129 403-1_2 Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury“ pozastaven z důvodu naplnění jejich alokace. U výzvy „129 403-1_3 Smart Metering“ příjem žádostí nadále pokračuje. Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. K zajištění podpory odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací je určen podprogram 129 422 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“.
Finanční alokace
300 mil. Kč
Míra dotace
Na akce u podprogramu 129 422 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen.
Více informací

Ministerstvo zemědělství - Program 129 410: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.04.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
Obce; svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji; vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Hlavní předmět podpory
Podprogram 129 412 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III.: výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. Souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel; Výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakostí nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel. Podprogram 129 413 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III: výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem; Výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV; Dostavbu hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV; Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.
Finanční alokace
2 500 mil. Kč
Míra dotace
max. 70 %
Více informací

Ministerstvo zemědělství: Podprogram 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I - Smart Metering

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
20.05.2021
Ukončení výzvy
30.09.2021
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MZE
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Hlavní předmět podpory
Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody.
Finanční alokace
50 mil. Kč
Míra dotace
max. 70 %
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.